PGS. Tạ Hải Tùng
Viện Trưởng Viện CNTT&TT

TS. Nguyễn Thanh Hùng
Phó Viện Trưởng Viện CNTT&TT

ThS. Lê Tấn Hùng
Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo - Viện CNTT&TT

TS. Đinh Viết Sang
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS. Thân Quang Khoát
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Phạm Ngọc Hưng
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Trần Việt Trung
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS. Lê Thanh Hương
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Đào Thành Chung
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Nguyễn Bình Minh
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Bùi Thị Mai Anh
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Lê Xuân Thành
Giảng viên - Viện CNTT&TT

THS. BÙI TRỌNG TÙNG
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS. Muriel VISANI
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Michel Toulouse
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS.TS. NGUYỄN LINH GIANG
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. HOÀNG VĂN HIỆP
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Giảng viên - Viện CNTT&TT

NGÔ TUẤN ANH
Phó chủ tịch Phụ trách an ninh mạng Tập đoàn Bkav

Vũ Minh Hiếu
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Đào Công Hải
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Bạch Trọng Đức – Bkav
Trung tâm An ninh mạng – Bkav